• 1

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

 کنترل کیفیت فلاسک

4
3
7

این گزارش ها بر تمام ابعاد از جمله ابعاد قسمت مونتاژ تمرکز دارند

بازرسی سختی و ابعاد اجزای کودک.

بررسی ساختار متالوگرافی و سختی آن

بررسی و تجزیه و تحلیل

3

مقاومت کششی

1

تست شن و ماسه

2

بررسی میکروسکوپی ساختار و توزیع پوسته همراه با اندازه گیری اندازه دانه.

Quality Control
Quality Control2
Quality Control1