• 1

دستگاه قالب گیری فشار استاتیک

  • Static Pressure Automatic Moulding Machine

    فشار قالب اتوماتیک

    قالب فشار استاتیک فنی اشاره به جریان هوا با هیدرولیک چند فشار پیستون فشار فن آوری تراکم ، با توجه به مشکل تراکم ، فقط می توانید هیدرولیک فشار چند پیستون فشرده سازی فشار یا جریان هوا و هیدرولیک فشار چند پیستون فشار را فشار دهید.